PUŁAWSKA IZBA GOSPODARCZA, ul. Eustachiewicza 3, 24-100 Puławy. tel. 81 888 67 67, mail: izba@izbapulawy.pl

Czym jest PIG?

Władze Izby

  PUŁAWSKA IZBA GOSPODARCZA, ul. Eustachiewicza 3,
24-100 Puławy. tel. 81 888 67 67, mail: izba@izbapulawy.pl

Czym jest PIG?

Władze Izby

$

„MAŁA FIRMA – ABC BIZNESU”- DOTACJE NA ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ

JUŻ OD KWIETNIA FUNDACJA „PUŁAWSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” PRZYJMUJE ZGŁOSZENIA DO  NOWEGO PROJEKTU DOTACYJNEGO „MAŁA FIRMA – ABC BIZNESU”- DOTACJE NA ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ -23050 ZŁ, SZKOLENIA I FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEZ 12 MIESIĘCY W WYSOKOŚCI 2800ZŁ/M-C

Projekt obejmie wsparciem 60 osób, w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, w tym:

1) 54 osoby pozostające bez pracy, w tym bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy i bierne zawodowo, które należą do jednej z grup:

■ osoby w wieku 50 lat i więcej

■ kobiety

■ osoby długotrwale bezrobotne

■ osoby o niskich kwalifikacjach

■ osoby z niepełnosprawnością

 

2) 6 osób pracujących :

■ ubogie pracujące

■ zatrudnione na umowy krótkoterminowe

■ pracujące na umowy cywilnoprawne, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

 

BIURO PROJEKTU

„MAŁA FIRMA – ABC BIZNESU”

Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”

24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1

tel. (081) 470 09 00

e-mail: fpcp@fpcp.org.pl