PUŁAWSKA IZBA GOSPODARCZA, ul. Eustachiewicza 3, 24-100 Puławy. tel. 81 888 67 67, mail: izba@izbapulawy.pl

Czym jest PIG?

Władze Izby

  PUŁAWSKA IZBA GOSPODARCZA, ul. Eustachiewicza 3,
24-100 Puławy. tel. 81 888 67 67, mail: izba@izbapulawy.pl

Czym jest PIG?

Władze Izby

$

Ogłoszenie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus lub Funduszu Pracy. Nabór prowadzony będzie od 30.01.2024r. do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na tę formę aktywizacji.

O ww. środki mogą ubiegać się pracodawcy tworzący miejsca pracy dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach jako bezrobotne, w tym dla osób spełniających warunki uczestnictwa w projekcie “Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie puławskim (I) współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa-projekty PUP.

Wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia, przy czym w przypadku wniosków wymagających uzupełnień, poprawek lub usunięcia innych braków formalnych – o kolejności ich rozpatrzenia zdecyduje dzień złożenia uzupełnień lub poprawek, a nie dzień złożenia pierwotnego wniosku. W przypadku dokumentów wysłanych pocztą za dzień złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółowymi zasadami w zakresie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenie stanowiska pracy obowiązującymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach w bieżącym roku.
Powyższe zasady oraz inne dokumenty znajdują się w zakładce Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy lub Dokumenty do pobrania.

Prosimy o wypełnianie aktualnych druków (aktualnie obowiązującą wersją wniosku jest 202401). Informację o numerze wersji wniosku o refundację można znaleźć w stopce tego dokumentu.

Wniosek można:

  • wysłać pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach, ul. Lubelska 2G, 24-100 Puławy
    lub
  • złożyć osobiście w siedzibie Urzędu w sekretariacie (pok. 205) w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00
    lub
  • złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu praca.gov.pl lub platformy ePUAP.