PUŁAWSKA IZBA GOSPODARCZA, ul. Eustachiewicza 3, 24-100 Puławy. tel. 81 888 67 67, mail: izba@izbapulawy.pl

Czym jest PIG?

Władze Izby

  PUŁAWSKA IZBA GOSPODARCZA, ul. Eustachiewicza 3,
24-100 Puławy. tel. 81 888 67 67, mail: izba@izbapulawy.pl

Czym jest PIG?

Władze Izby

$

Ogłoszenie naboru wniosków o zorganizowanie stażu

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach informuje, że w okresie od 13.03.2024r. do 26.03.2024r. prowadzony będzie nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych finansowany ze środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Staże organizowane będą dla osób bezrobotnych, w tym dla osób spełniających warunki uczestnictwa w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa-projekty PUP pt. Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie puławskim (I) i “Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie puławskim (II)”.

Wśród przedłożonych wniosków preferowane będą wnioski gwarantujące zatrudnienie po zakończonym stażu na podstawie umowy o pracę na nieprzerwany okres co najmniej 1 miesięca, w wymiarze czasu pracy co najmniej 1/2 etatu.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółowymi zasadami organizacji stażu obowiązującymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach w bieżącym roku.
Powyższe zasady oraz inne dokumenty związane z organizacją stażu znajdują się w zakładce Staże i bony stażowe lub Dokumenty do pobrania.

Prosimy o wypełnianie aktualnych druków (aktualnie obowiązującą wersją wniosku/programu stażu jest 202401). Informację o numerze wersji wniosku/programu stażu można znaleźć w stopce dokumentu.

Wniosek można:

  • wysłać pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach, ul. Lubelska 2G, 24-100 Puławy
    lub
  • złożyć osobiście w siedzibie Urzędu w sekretariacie (pok. 205) w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00
    lub
  • złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu praca.gov.pl lub platformy ePUAP.

Wnioski nieczytelne, niekompletne lub nieprawidłowo sporządzone nie będą rozpatrywane.

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach nie przewiduje możliwości finansowania kosztów badań lekarskich oraz dokonywania zwrotu kosztów dojazdu osobom bezrobotnym skierowanym do odbycia stażu.